​​​
مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق خراسانمدیر عامل

 IMG_4443.JPG

نام

هاشم

نام خانوادگی

مرتضوی

سوابق تحصیلی

- دکتری برق - قدرت
کارشناسی ارشد برق-قدرت
-کارشناسی برق-قدرت
سوابق کاری - مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان
مشاور مدیرعامل در امنیت سایبری شرکت برق منطقه ای خراسان
-مدیر دفتر فنی انتقال و دفتر برنامه ریزی ارتباطات و اتوماسیون شبکه شرکت برق منطقه ای خراسان
-مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان
-رئیس گروه الکتریک-دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای خراسان

پست الکترونیکی

ha.mortazavi@tpph.ir


معاون فنی

 

نام

حسین

نام خانوادگی

شریفی

سوابق تحصیلی

- کارشناسی مهندسی مکانیک
- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

سوابق کاری

- کارشناس ناظر شرکت مشانیر
- معاون سرپرست شیفت بهره برداری نیروگاه طوس
- معاون فنی مهندسی شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

sharifi.h2@gmail.com


معاون مالی

 

نام

علی اصغر

نام خانوادگی

ابراهیمیان

سوابق تحصیلی

- کارشناسی حسابداری
- کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق کاری - مدیردفتر بودجه برق خراسان
- معاون مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیرو برق خراسان

پست الکترونیکی

a.ebrahimian90@gmail.com​​


مدیر بازار برق

 رضا دانش آموز.JPG

نام

رضا

نام خانوادگی

دانش آموز​

سوابق تحصیلی

- کارشناسي برق _قدرت
- کارشناسي ارشد برق _ کنترل

سوابق کاری

- مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید نیرو برق خراسان
-کارشناس بازار برق شرکت تولید نیرو برق خراسان
- کارشناس کنترل و ابزار دقیق شرکت برق منطقه خراسان
- کارشناس برق – کنترل(شرکت منيران) نيروگاه فردوسی
-کارشناس مسئول گروه تعميرات الکتریک(پيمانکار) نيروگاه بخار ایرانشهر

پست الکترونیکیr.daneshamouz@yahoo.com