واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
11 آذر ماه 1398
پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان، واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه در تاریخ 98/08/11 جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان به نقل از معاونت فنی و مهندسی همزمان با آغاز فصل تعمیرات، جهت حفظ آمادگی نیروگاه برای تابستان سال ۹۹ واحد یک نیروگاه شهید کاوه قاین طبق برنامه جهت انجام تعمیرات اساسی از شبکه خارج گردید.