عملکرد نیروگاه شهید کاوه قاین طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
14 مهر ماه 1398
طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درسال 1397 نیروگاه شهید کاوه قاین همچون سال های پیشین در بین نیروگاه های برتر کشور قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درسال 1397 نیروگاه شهید کاوه قاین همچون سال های پیشین در بین نیروگاه های برتر کشور قرار گرفته است.

این نیروگاه درسال 1397 در رتبه‌بندی شاخص‌های فنی بازار برق در بین کلیه نیروگاههای کشور با تکنولوژی گازی در مهمترین شاخص بازار (نرخ انرژی قابل تولید) رتبه سوم و در شاخص  ضریب اطمینان و ضریب بهره برداری به ترتیب رتبه  اول و سوم را کسب کرده است. همچنین در بین کل نیروگاه­های منطقه صرف نظر از نوع تکنولوژی در شاخص نرخ انرژی قابل تولید رتبه اول را کسب نموده است.

لازم به ذکر است سایر نیروگاه های استان خراسان بزرگ نیز در رتبه‌بندی نیروگاه‌ها در سال 97 رشد قابل توجهی داشته و برخی نیز موفق به کسب رتبه شده اند.