تشکیل اولین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 98
4 تیرماه 1398
اولین جلسه هماهنگی تولید و دفاتر فنی نیروگاههای استان  با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاهها و ارائه گزارش های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزارگردید.


به گزارش معاونت فنی و مهندسی، نکات مهم ذیل در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1.      گزارش تعمیرات سه ماهه قبل
2.      گزارش خروج های اضطراری و محدودیت های سه ماهه
3.      وضعیت سوخت نیروگاهها و موجودی مخازن سوخت مایع
4.      وضعیت تحویل سیگنال های در خواستی دیسپاچینگ ملی.
5.      گزارش بار راکتیو منفی در نیروگاهها
6.      تداوم آمادگی واحدها در زمان پیک تابستانی
در انتها حمیدرضا پورسلطانی( مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان) ضمن تشکر و قدردانی مجدد از نیروگاه­ها به گذر از پیک تابستان بدون بروز هیچ حادثه و خاموشی تاکید کردند.