برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان
29 خرداد ماه 1398
جلسه مجمع عمومی شرکت های تولید نیروی برق خراسان، مدیریت نیروگاههای گازی خراسان و مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام برگزار گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/83/IMG_4214.JPG

     به گزارش،روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان، جلسه مجمع عمومی شرکت های تولید نیروی برق خراسان، مدیریت نیروگاههای گازی خراسان و مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام چهارشنبه مورخ 98/3/29 با حضورعبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید و جمال آریایی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، فرید حسین نوری مدیر کل دفتر مجامع عمومی مدیریت و واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.