نیروگاه گازی قاین در مدار تولید قرار گرفت
31 اردیبهشت ماه 1398
نیروگاه گازی قاین با ظرفیت نامی 75 مگاوات با شروع پیک در مدار قرار گرفت.

   نیروگاه گازی قاین بنا به در خواست دیسپاچینگ ملی در مورخ 98/2/31 در مدار تولید قرار گرفت. این در حالی است که این نیروگاه در سال گذشته در مورخ 98/2/31 تا پایان پیک، تولیدی معادل 150000مگاوات ساعت داشته است.