درگذشت مرحوم شادروان جناب آقای حاج علی اکبر پورسلطانی پدر جناب آقای مهندس پورسلطانی، (مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان)
23 فروردین ماه 1397
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم شادروان جناب آقای حاج علی اکبر پورسلطانی پدر جناب آقای مهندس پورسلطانی، (مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان) را به اطلاع می رساند.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/80/مجلس ترحیم.jpg

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم شادروان جناب آقای حاج علی اکبر پورسلطانی پدر جناب آقای مهندس پورسلطانی، (مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان) را به اطلاع می رساند؛ به همین مناسبت مجلس ختمی در روز یکشنبه مورخ 25 فروردین در دو نوبت صبح 9:30 الی 11:30 و عصر 14 الی 18 درمسجد النبی واقع در شهر مشهد مقدس، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 5 برگزار می گردد.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان