برگزاری جلسه بررسی مسائل زیست محیطی نیروگاهها
9 دی ماه 1397
جلسه جمع بندی گزارشات و مسائل زیست محیطی نیروگاه ها در تاریخ 97/10/9 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، جلسه جمع بندی مسائل زیست محیطی با حضور نمایندگان نیروگاههای طوس، شریعتی، تولید نیروگاههای گازی خراسان، فردوسی، شمس سرخس در شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید. هدف از این نشست بیان مشکلات نیروگاهها، بحث، تبادل نظر و نهایتاً جمع بندی و رفع دغدغه های زیست محیطی در این حوزه بود. نتیجه بررسی عملکرد جامع نیروگاهها در سال های 96،95و97و مقایسه آنها با استاندارهای زیست محیطی ،نشان از وضعیت مطلوب نیروگاههای منطقه می باشد.

مشاهده گزارش تصویری خبر