اتمام تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی
8 دی ماه 1397
هیتر شماره یک ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی در تاریخ 97/10/2 شروع به کار کرد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/59/1.jpg

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، هیتر شماره یک ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی که در تاریخ 97/9/24 جهت تعمیرات اساسی از سرویس خارج گردید، تحت نظارت کارشناسان این شرکت، بعد از اتمام کلیه فعالیت های پیش بینی شده براساس برنامه زمانبندی شده در تاریخ 97/10/2   مورد بهره برداری قرار گرفت.