اجرای طرح ملی احراز اصالت هویت برخط و حذف دریافت کپی اسناد هویتی
10 خرداد 1397
طرح ملی احراز اصالت هویت برخط و حذف دریافت کپی اسناد هویتی و شامل تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه، در دستگاه‌های اجرایی استان در شرکت تولید نیروی برق خراسان صورت پذیرفت.

پیرو بخشنامه شماره 1595344 مورخ 96/10/5 سازمان امور استخدامی کشوری و تأکید وزیر محترم کشور در خصوص اجرای طرح ملی احراز اصالت هویت برخط و حذف دریافت کپی اسناد هویتی و شامل تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه، در دستگاه‌های اجرایی استان، این طرح در شرکت تولید نیروی برق خراسان صورت پذیرفت.

​