بازگشایی پاکت های مالی مناقصه قطعات واحدهای 1 و 2 نیروگاه گازی قاین.
23 خردادماه 1396
جلسه باز گشایی پاکتهای مالی مناقصه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات در تاریخ 23/03/ 97 در محل شرکت، برگزار گردید.

​​​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، جلسه دوم باز گشایی پاکتهای مالی، مربوط به مناقصه بازسازی قطعات 1 و 2 نیروگاه گازی قاین به شماره 01/97 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات در تاریخ 23/03/97 برگزار گردید. اسامی مناقصه گران و قیمتهای پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir قابل مشاهده  می باشد.