تولید نیروگاههای خراسان در 10 ماهه گذشته از مرز 19000 میلیون کیلووات ساعت گذشت.
28 بهمن ماه 1396
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل نیروگاههای خراسان بزرگ در 10 ماهه گذشته سال 96 تولید ناخالص در این نیروگاهها به مرز 19720 میلیون کیلووات ساعت رسید، این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، افزایش 3 % را نشان می دهد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/43/b326dfbe-b176-4e3c-8075-99821dc21457.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل نیروگاههای خراسان بزرگ در 10 ماهه گذشته سال 96  تولید ناخالص در این نیروگاهها به مرز 19720 میلیون کیلووات ساعت رسید، این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، افزایش 3 % را نشان می دهد.

در این میان نیروگاههای سیکل ترکیبی شهید کاوه و گازی قاین با تولید 642/2 میلیون کیلووات ساعت حدود 13 % از این مقدار تولید را بعهده داشتند.

این دو نیروگاه با تولید پایدار خود در 10 ماهه سال 96 توانستند نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش 15 % را به ثبت برسانند.

گفتنی است امسال نیروگاه گازی قاین برای واحد 2 تعمیرات اساسی و برای واحد 1 بازدید مسیر داغ را در دستور کار داشت که با تلاش همکاران نیروگاه، به طور کامل و در زمانی کمتر از زمان مصوب انجام و واحدها در مدار تولید قرار گرفتند. ​