برگزاری جلسه هماهنگی تولید (دفاتر فنی) نیروگاههای خراسان بزرگ
3 بهمن ماه 1396
به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان، هشتمین جلسه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان با حضور نمایندگان فنی نیروگاههای طوس، شمس سرخس، مشهد، شریعتی، نیشابور، فردوسی، شیروان، شهید کاوه قاین، گازی قاین، شرکت نیروگاههای گازی خراسان و نماینده دیسپاچینگ خراسان و همچنین شرکت آذرخش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان، هشتمین جلسه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان با حضور نمایندگان فنی نیروگاههای طوس، شمس سرخس، مشهد، شریعتی، نیشابور، فردوسی، شیروان، شهید کاوه قاین، گازی قاین، شرکت نیروگاههای گازی خراسان و نماینده دیسپاچینگ خراسان و همچنین شرکت آذرخش برگزار گردید.

این جلسه نیز مانند روال جلسات گذشته با بحث و تبادل نظر پیرامون تجربیات و مسائل روز نیروگاهها، بررسی حوادث و خروج واحدهای نیروگاهها همراه بود.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-مشکل افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهها با وجود تغییرات کم برودت امسال نسبت به سال قبل.

2-وضعیت تعمیرات انجام شده و بررسی علل تاخیر تعمیرات در بعضی نیروگاهها.

3-بررسی وضعیت تولید و مصرف در آذرماه با توجه به گزارش دیسپاچینگ.

4-بحث و تبادل نظر در خصوص تغییرات ایستگاه گاز نیروگاه مشهد.

5-گزارش نیروگاه فردوسی در خصوص پیشرفت بخش بخار.

6-تاکید بر اطلاع رسانی زمان خروج واحدهای نیروگاهها، جهت تعمیرات به شرکت آذرخش جهت انجام سرویس های پست.