انجام پروژه های بهینه سازی در نیروگاههای شهید کاوه و گازی قاین.
12 آذر ماه 1396
مطابق روال سالهای گذشته، با تصویب پروژه های بهینه سازی در نیروگاههای شهید کاوه و گازی قاین، جهت بهینه سازی فرایند بهره برداری اقدام شد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/34/IMAG1621.jpg

گفتنی است  در این راستا، تعداد 9 پروژه در نیروگاه شهید کاوه و 5 پروژه در نیروگاه گازی قاین، تعریف و تصویب گردید که بر اساس اولویت در دست اجرا است، درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه ها تاکنون در نیروگاه شهید کاوه، از 5% تا 85% و در نیروگاه گازی قاین از 5% تا 70% می باشد.

حمیدرضا عجمی (مدیر دفتر فنی تولید) در این ارتباط افزود: "اصلاح و بهینه سازی سیستمها در راستای کاهش مصرف انرژی و آب" پروژه ای است که در هر دو نیروگاه با درصد پیشرفت حدود 55% در حال اجرا می باشد.

"تدوین و استقرار برنامه پایش وضعیت تجهیزات" ، "استاندارد سازی آزمایشگاه کالیبراسیون و ابزار دقیق" ، "حفاظت فیزیکی" از جمله مهمترین پروژه های در حال انجام نیروگاه شهید کاوه و همچنین "اصلاح سیستم آتش نشانی واحدها" و "حفاظت فیزیکی" از جمله پروژه های در حال انجام نیروگاه گازی قاین می باشد.​