ادامه تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه گازی قاین
4 آذر ماه 1396
با توجه به بررسی های به عمل آمده و نتایج تستهای غیرمخرب، پره های ردیف اول و نازلهای ردیف اول و دوم تعویض گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/32/photo5839288973179070928.jpg

​​​​

با توجه به بررسی های به عمل آمده و نتایج تستهای غیرمخرب، پره های ردیف اول و نازلهای ردیف اول و دوم تعویض گردید.

با توجه به مشاهده آثار برخورد جسم خارجی با پره های ردیف اول کمپرسور و لهیدگی تعدادی از پره ها، تستهای مربوط انجام گردیده و پس از اطمینان از سلامت و عدم وجود ترک ، اصلاح لازم صورت گرفته و تعمیرات ادامه پیدا کرد.​

مشاهده گزارش تصویری خبر