ارسال کمک های نقدی شرکت تولید نیروی برق خراسان، برای کمک به هموطنان زلزله زده
27 آبان ماه 1396
شرکت تولید نیروی برق خراسان؛ همراه با سایر اقشار مردم کشورمان؛ به یاری زلزله زدگان غرب کشور شتافت.

بنی آدم اعضای یک گوهرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان؛ این شرکت همراه با سایر اقشار مردم کشورمان؛ به یاری زلزله زدگان غرب کشور شتافت.
هدایای نقدی همکاران؛ از طریق فراخوان جمع آوری و به شماره حسابهای اعلام شده؛ واریز گردید.