شش ماه بهره برداری بدون خروج اضطراری در نیروگاه شهید کاوه قاین
15 مهرماه 1396
همکاران نیروگاه شهید کاوه توانستند با تلاش و همت شبانه روزی، کلیه واحدها را در شش ماهه ابتدای سال جاری به طور کامل در مدار نگه داشته و این زمان را بدون خروج اضطراری طی کنند.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/25/Kaveh.jpg

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان، همکاران نیروگاه شهید کاوه توانستند با تلاش و همت شبانه روزی، کلیه واحدها را در شش ماهه ابتدای سال جاری به طور کامل در مدار نگه داشته و این زمان را بدون خروج اضطراری طی کنند (ضریب خروج اضطراری در این مدت صفر بوده است).

حمیدرضا عجمی (مدیر دفتر فنی تولید) در این ارتباط گفت: ضریب خروج اضطراری این نیروگاه در مدت زمان مشابه سال ۹۵   01/0 درصد بوده است.

شایان ذکر است مقدار مجاز تعیین شده جهت ضریب خروج اضطراری توسط شرکت توانیر ۵٪ می باشد.​