تعیین برنده مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین
4 شهریورماه 1396
پس از برگزاری سه جلسه و بازگشایی پاکتهای مناقصه خرید لوازم یدکی، نتیجه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان؛ پس از برگزاری سه جلسه و بازگشایی پاکتهای شرکت کنندگان در مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین؛ نتیجه با حضور اعضای کمیسیون مناقصات نهایی و بشرح ذیل اعلام گردید.

برنده مناقصه خرید لوازم یدکی در بخش الکتریک و ابزار دقیق: شرکت آلفا نیرو توس

برنده مناقصه خرید لوازم یدکی در بخش مکانیک: شرکت البرز توربین