کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.
31 خرداد ماه 1396
دومین کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان در دفتر معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی قائن برگزار شد.

دومین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در خصوص آمادگی در برابر تهدیدات پس از حوادث اخیر و تحرکات دشمن به ریاست آقای مهندس پورسلطانی مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان آغاز و ضمن خوش آمدگویی به اعضای کمیته، توجه همه را به لزوم هوشیاری و آمادگی در برابر حملات و تهدیدات دشمن گوشزد نمودند و خواستار برگزاری جلسات یک ماهه و یا دو ماهه بصورت منظم شدند. ایشان ضمن اشاره به برگزاری جلسه فوق العاده کمیته پدافند غیرعامل در تاریخ 31/03/1396 پس از دستورالعمل پانزده گانه مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، اعلام کردند کلیه مصوبات آن جلسه به قوت خود باقی و این جلسه در جهت ادامه و تکمیل آن برگزار می گردد.

در این جلسه ابتدا اعضاء کمیته با توجه به تخصص آنها به تعداد بیست نفر تعیین گردیدند ، هم چنین در خصوص انجام امور محوله جهت ارتقاء بخشی به پدافند غیر عامل اعم از مکاتبات با ارگان ها و نهاد های انتظامی و امنیتی و آمادگی نیروهای ایمنی و آتش نشانی و آموزش پرسنل فناوری اطلاعات IT و مقابله با حملات سایبری و تهیه سیستم های کنترل و حفاظت و جدا سازی آنها از بخش های حیاتی و ذخیره سازی اطلاعات و آماده سازی اتاق بحران و امن سازی تجهیزات صنعتی و تجهیزات کنترل صنعتی IDS و های پات صنعتی و تأمین بودجه مورد نیاز تصمیمات لازم اتخاذ گردید.