برگزاری جلسه دوم بازگشایی پاکت‌های مناقصه خرید لوازم‌یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین
28 تیرماه 1396
جلسه دوم بازگشایی پاکت‌های مناقصه خرید لوازم‌یدکی موردنیاز نیروگاه شهید کاوه قاین با شماره‌های ۹۶۰۱ و ۹۶۰۲ در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/14/IMG_1306.JPG

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان: جلسه دوم بازگشایی پاکت‌های مناقصه خرید لوازم‌یدکی موردنیاز نیروگاه شهید کاوه قاین با شماره‌های ۹۶۰۱ و ۹۶۰۲ با حضور مدیریت محترم عامل و اعضای گروه مناقصات در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد .

طی این جلسه مدارک مناقصه گران جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و مقرر گردید جلسه بعدی در تاریخ ۹۶/۵/۸ ساعت ۱۳ و ۱۳: ۳۰ برگزار گردد .