تشکیل جلسه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان بزرگ
26 تیرماه 1396
​ جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی؛شمالی و جنوبی و شرکت آذرخش و دیسپاچینگ برق خراسان به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.

جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی؛شمالی و جنوبی شامل:نیروگاههای فردوسی؛طوس؛شریعتی؛خیام؛مشهد؛بینالود؛شمس سرخس؛شهید کاوه؛شیروان و گازی قاین و شرکت آذرخش و دیسپاچینگ برق خراسان جهت بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاهها و ارائه گزارشات تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.
اهم موارد مطرح شده در این جلسه:
- بررسی گزارش وضعیت شبکه برق خراسان در ماه گذشته
-بررسی گزارش تعمیرات نیروگاهها و حوادث ماه قبل
-بررسی وضعیت پیشرفت بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی
-بررسی مشکل ایستگاه گاز نیروگاه مشهد
-بررسی وضعیت مخازن جدید سوخت نیروگاه شریعتی
-تحویل و تحول پست نیروگاه فردوسی و مسائل بهره برداری آن
-بررسی وضعیت اخذ پروانه تولید نیروگاهها
حسین شریفی(معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق خراسان)با بیان این موضوع که درحال گذر از پیک تابستان هستیم بابت آمادگی نیروگاهها در ایام گرم تابستان تشکر و قدردانی داشت و اظهار امیدواری کرد که در زمان باقیمانده در فصل گرما نیز این آمادگی ادامه داشته باشد.
نکته دیگری که بر آن تاکید شد موضوع ذخیره سوخت مایع نیروگاهها بود و اعلام شدکه نیروگاهها و شرکت تولید نیروی برق خراسان بصورت همزمان تکمیل ظرفیت مخازن سوخت را قبل از شروع فصل سرما پیگیری کنند تا در زمستان با کمبود سوخت مایع مواجه نشوند.
در ادامه نمایندگان نیروگاهها هر کدام مسائل و مشکلات موجود در نیروگاه خود را مطرح و تبادل نظر بین اعضا انجام شد.این جلسات بصورت ماهانه برگزار می شود.