مقایسه تولید و مصرف سوخت نیروگاه¬های استان خراسان بزرگ در سال 99 نسبت به سال 98
دوازدهم تیرماه 1400
مقایسه تولید و مصرف سوخت نیروگاه¬های استان خراسان بزرگ در سال 99 نسبت به سال 98

به گزارش دفتر فنی شرکت تولید نیروی برق خراسان، تولید ناخالص برق مجموع نیروگاه­های استان خراسان بزرگ با مجموع سوخت مصرفی حدود شش میلیارد وپانصدهزار لیتر در سال 99 و در مقایسه با سال 98 به میزان حدود3/5 درصد افزایش یافت. لازم به ذکراست که سوخت مازوت مصرفی در سال 99 نسبت به سال 98 کاهشی حدود 4 درصد داشته است.


مشاهده گزارش تصویری خبر