برگزاری مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین
24 تیرماه 1396
اولین جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین برگزار گردی.

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان؛اولین جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه شهید کاوه قاین با حضور اعضای کمیسیون مناقصه برگزار گردید.
کلیه مراحل انجام این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت پذیرفته و جلسه دوم در هر دو بخش الکتریک و ابزار دقیق و بخش مکانیک در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۸ ساعت ۱۳ و ۱۳:۳۰ در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان ادامه می یابد.