اهدا لوح تقدیر مهندس محسن طرزطلب به مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق خراسان.
4 اسفندماه1399
لوح تقدیر ارسالی مهندس محسن طرزطلب به مهندس رضا دانش آموز، مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق خراسان.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/102/139912021110219s.pdf

ط​ی این تقدیرنامه مهندس طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از مهندس رضا دانش آموز، مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق خراسان جهت مشارکت فعال در تدوین "دستورالعمل محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد بازار برق" تقدیر کرد. مشاهده گزارش تصویری خبر