اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان، واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه در تاریخ 98/08/11 جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
1398/08/11

عملکرد نیروگاه شهید کاوه قاین طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درسال 1397 نیروگاه شهید کاوه قاین همچون سال های پیشین در بین نیروگاه های برتر کشور قرار گرفته است.
1398/07/14

تشکیل اولین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 98
اولین جلسه هماهنگی تولید و دفاتر فنی نیروگاههای استان  با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاهها و ارائه گزارش های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزارگردید.
1398/04/04

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/83/IMG_4214.JPG
برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان
جلسه مجمع عمومی شرکت های تولید نیروی برق خراسان، مدیریت نیروگاههای گازی خراسان و مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام برگزار گردید.
1398/03/29

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/67/IMG_2528.JPG
گزارش تولید برق نیروگاه های حرارتی خراسان بزرگ
تولید برق نیروگاه های حرارتی خراسان 11/5 برابر شد.
1397/10/25