اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
اجرای بند "ز" تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 تسهیلات پرداختی به اعضای هیأت مدیره شرکت
در اجرای تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 تسهیلات پرداختی به اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح جدول ذیل برای آگاهی عموم اعلام می‌گردد.
1399/03/27