اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
جلسه اجرای نظام آراستگی در شرکت تولید نیروی برق خراسان
دومین جلسه آموزشی نظام آراستگی کارکنان تولید نیروی برق خراسان در محل شرکت برگزار شد.
1396/02/24

جلسه سطح بندی نیروگاههای استان برگزار شد
با حضور مسولین استان و مجری پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی . . .
1396/02/23

گزارش اولین برنامه کوهپیمایی خانوادگی کارکنان شرکت تولید نیروی برق خراسان
اولین برنامه کوهپیمایی خانوادگی کارکنان شرکت تولید نیروی برق خراسان در کوه های آب و برق مشهد انجام شد
1396/02/22

تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان ثبت رسمی شد
در هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق خراسان تغییراتی اعمال شد که در روزنامه رسمی مورخ 04/02/1396 به شماره 21006 ثبت رسمی و منتشر شد.
1396/02/20