مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق خراسان


مدیر عامل

 

نام

حمیدرضا

نام خانوادگی

پورسلطانی

سوابق تحصیلی

- کارشناسی مکانیک
- کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری

- کارشناس آموزش مجتمع سازندگی و آموزش خراسان
- معاون سرپرست شیفت بهره برداری نیروگاه طوس
- رئیس اداره شیفت بهره برداری نیروگاه طوس
- کارشناس مسئول بهره برداری و راندمان نیروگاه طوس
- رئیس دفتر فنی نیروگاه طوس
- مدیر دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای خراسان
- مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

poursoltanihamid@yahoo.com


معاون مالی

 

نام

علی اصغر

نام خانوادگی

ابراهیمیان

سوابق تحصیلی

- کارشناسی حسابداری
- کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق کاری - مدیر دفتر بودجه برق خراسان
- معاون مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

a.ebrahimian90@gmail.comمعاون فنی

 

نام

حسین

نام خانوادگی

شریفی

سوابق تحصیلی

- کارشناسی مهندسی مکانیک
- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

سوابق کاری

- کارشناس ناظر شرکت مشانیر
- معاون سرپرست شیفت بهره برداری نیروگاه طوس
- معاون فنی مهندسی شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

sharifi.h2@gmail.com


مدیر دفتر فنی تولید

 

نام

حمیدرضا

نام خانوادگی

عجمی

سوابق تحصیلی

- کارشناسی مکانیک
- کارشناسی ارشد مدیریت بهره برداری
سوابق کاری - کارشناس برنامه ریزی فنی دفتر فنی تولید شرکت برق
- مدیر دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

hrajami@gmail.com


مدیر حراست

 

نام

علی

نام خانوادگی

جعفریان

سوابق تحصیلی

- کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی

سوابق کاری

- مسئول حراست طرح نیروگاه نیشابور
- مسئول حراست طرح نیروگاه شریعتی
- رئیس حراست طرح نیروگاه شیروان
- مدیر حراست شرکت تولید نیروی برق خراسان

پست الکترونیکی

aalijafarian@gmail.com