​​اهداف بلند مدت (5 تا 10 سال)

1) افزایش آمادگی تولید به K*(2*160+4*159)*H

 • اجرای طرح بخار نیروگاه شهید کاوه
 • اجرای طرح مدیا
 • اجرای طرح IGV+
 • افزایش قدرت عملی فصلی
 • کاهش مصرف داخلی (آب ، برق ، سوخت)
 • کاهش مدت زمان تعمیرات دوره ای کوتاه و بلند مدت

 • 2) کاهش ضریب خروج بدون برنامه به 0.01%
 • عوامل مؤثر برای دستیابی به هدف:
 • بررسی علل خروج های بدون برنامه طی 5 سال گذشته
 • اجرای پروژه های بهینه سازی
 • ارتقای سیستم های نگهداری و تعمیرات  RCM

3) افزایش راندمان حرارتی (کاهش مصرف سوخت) از 32% به 46%

 • راهبردها برای دستیابی به هدف :
 • کاهش قیمت تمام شده برق
 • کاهش آلودگی های زیست محیطی
 • افزایش سود

4) افزایش سود ناشی از فروش انرژی سالانه 10% در صورت تغییر نرخ بازاربرق

 • عوامل مؤثر برای دستیابی به هدف:
 • قیمت دهی مطلوب در بازاربرق
 • اجرای طرح بخار
 • تدوین شیوه های سودآوری
 • افزایش درآمد حاصل از فروش انرژی، افزایش راندمان، کاهش جریمه ها ...
 •  

5) افزایش بهره وری کارکنان (راهبردها برای دستیابی به هدف)

 • بهبود بهره ­وری هزینه و مدیریت اقتصادی
 • بهبود بهره­ وری ذی نفعان بیرونی اقتصادی
 • بهبود مدیریت تولید و مصرف
 • بهبود توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای مدیریت دانش و فن آوری
 • بهبود شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • گسترش مدیریت علمی و توسعه توانمندسازی کارکنان


​​اهداف کوتاه مدت (1 تا 2 سال)

1) افزایش آمادگی تولید

2) افزایش قدرت عملی به روش IGV+

3) افزایش قدرت عملی به روش مدیا

4) کاهش نرخ خروج اضطراری

5) آموزش مؤثر و کارآمد

6) کاهش قیمت تمام شده

7) سودآوری شرکت